Regulamin

                                                                

 

Regulamin II Otwartych Mistrzostw Polski Amatorów MTB dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną.

 

  1. Regulamin

Zawody Otwartych Mistrzostw Polski Amatorów MTB dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną organizowane są zgodnie z regulaminem głównym cyklu maratonów Mazovia MTB Marathon, o ile poniższy regulamin nie stanowi inaczej.

2. Organizatorzy

Organizatorami mistrzostw są Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak organizator cyklu maratonów Mazovia MTB Marathon oraz Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Kontakt do organizatorów:

Mazovia MTB Maraton – www.mazoviamtb.pl, 609 666 911, ewa@mazoviamtb.pl

(informacje o mistrzostwach w zakładce poświęconej V etapowi cyklu Mazovia MTB Marathon w Piasecznie)

Centrum PSR – www.centrumpsr.eu, 601 672 605, tomaszswitek@centrumpsr.eu

 

  1. Termin Zawody zostaną rozegrane dnia 15.05.2011 roku w Legionowie (koło Warszawy) w ramach IV Etapu Mazovia MTB Marathon.
  2. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikiem II Otwartych Mistrzostw Polski Amatorów w MTB dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną może być osoba która: a) po pierwsze spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

wykształcenie kierunkowe (licencjat, magisterium lub inne stopnie naukowe) w zakresie pedagogiki, resocjalizacji, psychologii, psychiatrii, pracy socjalnej lub inne odpowiednie do udzielania pomocy psychologicznej, (ksero dyplomu do przekazania w biurze zawodów)

wykonuje pracę polegającą na udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej (oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzający w/w charakter pracy do przekazania w biurze zawodów),

posiada wykształcenie podyplomowe w zakresie udzielania pomocy psychologicznej (ksero świadectw potwierdzających w/w kwalifikacje do przekazania w biurze zawodów)

jest studentem III-V roku studiów dziennych lub zaocznych – pedagogiki, resocjalizacji, psychologii, pracy socjalnej lub innych odpowiednich kierunków przygotowujących do udzielania szeroko rozumianej pomocy psychologicznej (oryginał zaświadczenia z uczelni potwierdzający odbywanie studiów na w/w kierunku do przekazania w biurze zawodów)

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

b) po drugie dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:

– zarejestruje się w bazie danych cyklu Mazovia MTB Marathon (rejestracja w cyklopedii) oraz wypełni formularz zgłoszeniowy mistrzostw (na podstronie poświęconej mistrzostwom) na stronie www.MazoviaMTB.pl – zarejestruje się poprzez osobiste zgłoszenia w Biurze Zawodów przed lub w dniu zawodów.

c) po trzecie dokona opłaty startowej w wysokości 60 zł. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

Dane do wpłaty:

Stowarzyszenie Zielony Szlak

– adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki

– nr konta: KBSA X O./Warszawa 45 15002022 1220200124930000 z dopiskiem „CZARODZIEJE DUSZ 2011”

Uwaga:

Uczestnicy cyklu Mazovia MTB Marathon wcześniej zarejestrowani w bazie danych wypełniają wyłącznie formularz zgłoszeniowy mistrzostw.

Uczestnicy cyklu Mazovia MTB Marathon posiadający opłacone pakiety MAX lub FLEX start w mistrzostwach mają objęty w opłaconym pakiecie, pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego mistrzostw.

 

5. Świadczenia dla zawodników.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują pamiątkowy t-shirt mistrzostw w ramach pakietu startowego MAX lub FLEX lub w ramach opłaty startowej, który zostanie przesłany pocztą na wskazany adres po rozegraniu zawodów.

6. Opłaty wpisowe.

  • 60 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach
  • 20 zł – zwrotna kaucja za wydanie chipa lub jego duplikatu (opłata i odbiór w biurze zawodów)

Do całkowitej rejestracji niezbędne jest stawienie się w biurze zawodów – nie wystarczy samo uiszczenie opłaty startowej przelewem.

W biurze zawodów należy przedstawić:

– oryginał dowodu wpłaty – nie dotyczy posiadaczy pakietów MAX i FLEX

– odpowiednie zaświadczenia i ksera potwierdzające należenie do grupy zawodowej osób zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną

7. Dystanse.

Mistrzostwa rozgrywane są na dwóch dystansach:

– FIT – długość +/- 25 km

– MEGA – długość +/- 60 km

Ostateczny dystans określa organizator w dniu zawodów w zależności od istniejących warunków panujących na trasie maratonu.

8. Kategorie startowe

Podczas mistrzostw obowiązują cztery kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem: Mega Maraton – kategoria Kobiety Open i Mężczyźni Open

Fit Maraton – kategoria Kobiety Open i Mężczyźni Open

(Open oznacza, że wszystkie zawodniczki i zawodnicy biorą udział w zawodach bez podziału na kategorie wiekowe)

 

9. Trofea i nagrody.

W każdej kategorii trzem pierwszym osobom zostaną wręczone trofea sportowe. Pierwsze trzy osoby w każdej kategorii otrzymają puchar mistrzostw.

W każdej kategorii wręczone zostaną pakiety nagród dla osób zajmujących miejsca od I do V.

Dodatkowo dla najszybszych – trzech zawodniczek i trzech zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn na dystansie MEGA Centrum PSR sponsoruje bony edukacyjne do wykorzystania w ramach szkoleń w Centrum PSR o wartości

– I miejsce – 500 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł.

Każdy uczestnik mistrzostw jest zarazem uczestnikiem IV edycji maratonu Mazovia MTB Marathon i podlega jednocześnie odrębnej klasyfikacji w ramach tego maratonu na dystansach FIT I MEGA.

 

No Comments